ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ zougla.gr

22.2.11

Αναστολή των πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους πιστωτές.ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Αναστολή των πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύμα−
τα και άλλους πιστωτές.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγμα−
τος.
2. Την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
(π.δ. 63/2005, Α΄ 98).
3. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης να προστατευθούν αμέσως, ενό−
ψει της οικονομικής κρίσης, οι πολίτες που αντιμετωπί−
ζουν δυσχέρειες για την έγκαιρη εξόφληση των χρεών
τους και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις δανειακές
τους υποχρεώσεις προς τα πιστωτικά ιδρύματα και να
δοθεί η δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που
έχουν περιέλθει σε αδυναμία πληρωμής να ανακάμψουν,
να αναδιοργανώσουν στην εξαιρετικά δύσκολη οικονο−
μική συγκυρία την κάλυψη των αναγκών τους και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και να επιδιώξουν
την καλύτερη δυνατή διευθέτηση και εξυπηρέτηση των
οφειλών τους.
4. Το γεγονός ότι έληξε η αναστολή των πλειστηρια−
σμών, που ίσχυε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, σύμφωνα
με το άρθρο 40 του ν. 3858/2010 (102 Α΄), και
5. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αναστέλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως τις 30
Ιουνίου 2011 οι πλειστηριασμοί, οι οποίοι επισπεύδονται
για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν
το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, από
πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και
από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθε−
τικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του
άρθρου 44 του Συντάγματος, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου
2011.
Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΥΤΣΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ,
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ, ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ,
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙ−
ΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ, ΜΑ−
ΡΙΑ−ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥ−
ΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΥΤΗΡΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Διαμαρτυρία έξω από το σπίτι του Σημίτη 03/03/20011

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΣ!!!!!!! ZEITGEIST: MOVING FORWARD | OFFICIAL RELEASE | 2011